headerphoto

 

 

PROVOZ JÍDELNY BYL UKONČEN!

Odkaz na vyjádření o uzavření jídelny

______________________________________________________________________

 

Světlogorská 2771 (bývalá 8. základní škola) Tábor, sídliště Nad Lužnicí

Statut jídelny

Jídelna poskytuje sociální službu pro seniory a příjemce plného invalidního důchodu, žijící na území města Tábora, kteří nespadají do cílové skupiny pro poskytnutí sociální služby z důvodu nedostatečného snížení soběstačnosti. Cílem služby je umožnit stravování občanům,  pro které je příprava jídla technicky, případně fyzicky náročná, nebo pro ty, kteří společné stravování využívají jako možnost kontaktu se svými vrstevníky. Z těchto důvodů je služba koncipována jako každodenní potřeba uživatele a není možno ji využívat pouze nárazově, jako výhodné stravování.

 

Právní základ poskytování služby

Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytnutí sociální služby (dále Smlouva), která je uzavřena mezi Klientem a poskytovatelem. Sepsáním žádosti o poskytnutí služby je pověřena vedoucí stravovny. Žádost slouží jako podklad pro vypracování Smlouvy.

Zájemce k jednání potřebuje občanský průkaz, důchodový výměr, nebo jiný doklad, prokazující, že je příjemcem starobního nebo plného invalidního důchodu.

 

Objednávání a platba

Strava se objednává a zároveň platí v hotovosti zálohově na dobu minimálně dva týdny.

Stravenky  budou prodávány každý lichý čtvrtek v měsíci od  11.00 do 12.00 hodin. V kanceláři vedoucí vývařovny. Ve výjimečných případech (při návratu např. z hospitalizace lze po telefonické domluvě s vedoucí vývařovny sjednat jiný termín). Změny termínu platby z důvodu dovolené, případně nemoci budou oznámeny vyvěšením na nástěnce v jídelně.

 

Odhlašování předplacené stravy:

V případě, že klient potřebuje odhlásit předplacené obědy, může tak učinit nejpozději

den předem do 12.00 hodin

- osobně, zápisem do sešitu určeném pro odhlašování stravy

- telefonicky ve vývařovně v době 11.00 – 12.00 hodin

Oběd, který není řádně odhlášen bez náhrady propadá.

 

Vyúčtování služby

Za řádně odhlášené porce je vrácena příslušná část zálohy. Vyúčtování služby je prováděno vždy na začátku nového měsíce, po ukončení účtovacího období. Vrácenou částku nelze formou zápočtu odečíst z předplatného na budoucí měsíc. Termín vydávání vratek bude vždy zveřejněn na nástěnce v jídelně.

 

Formy stravování, jídelníček, diety

Stravu je možno sníst přímo v jídelně nebo odnést ve vlastních nádobách. Klient zodpovídá za čistotu nádob, pracovníci vývařovny jsou oprávněni odmítnout vydat stravu do nádob znečištěných nebo jinak neodpovídajících hygienickým předpisům.

Porce jsou normované dle normy pro společné stravování, která je k dispozici u vedoucí vývařovny.  Nelze tedy vydávat porce větší. Na žádost strávníka může být vydaná porce převážena.

Klienti mohou podle svých potřeb a zejména s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu využít tyto druhy stravy:

D3 – běžná strava

D4 – strava šetřící, vhodná zejména při onemocnění žlučníku

D9 – strava diabetická

D4/D9 – kombinace diety šetřící a diabetické

Veškeré druhy diet lze využít i ve variantě neslané.

Vybraný druh diety nahlásí klient při objednávání stravy a je platný na celé období. Jednotlivá jídla podle diet uvedená na jídelníčku nelze kombinovat, změnu druhu diety lze sjednat pouze na začátku měsíce.

Jídelníček na další týden je vyvěšen na nástěnce vždy ve středu.

 

Provozní doba jídelny

Jídelna: 11.00 – 12.30 hod

Výdej do vlastních nádob: 11.00 – 11.30 hod

Strava v jídelně: 11.30 – 12.30 hod

Prodej stravenek: každý lichý čtvrtek 11.00 – 12.00 hod

Upozornění: jídelnu nelze z provozních důvodů otevřít před stanovenou dobou.

 

Pohyb klientů po areálu a prostorách vývařovny

Klienti využívají  pouze přímý vchod do jídelny s přístupem po chodníku. Vzhledem k tomu, že v areálu nejsou vybudovány chodníky podél příjezdové komunikace, jsou klienti povinni dodržovat pravidla silničního provozu,  dbát své bezpečnosti a chodit po okraji silnice.

Je přísný zákaz vstupovat na parkovací plochu a rampu určenou pro rozvoz obědů. Pokud tento zákaz klient poruší, činí tak na vlastní nebezpečí.

Ve vnitřních prostorách se mohou klienti pohybovat v jídelně, sociálním zařízení a přilehlé chodbě s přístupem k okénku kanceláře vedoucí vývařovny. Vstupovat do prostor kuchyně je zakázáno.

Strávníci jsou povinni dodržovat čistotu a pořádek a zásady slušného chování a to jak ve vztahu k ostatním strávníkům, tak k personálu.

 

Podávání stížností

Strávníci mají právo vyjádřit svoje stížnosti nebo připomínky ke stravování v jídelně.

Pravidla pro podávání stížností se řídí dokumentem Postup pro podávání stížností ve střediscích Pečovatelská služba a Denní stacionář, která jsou vyvěšena na nástěnce v jídelně.

Jako stížnost není posuzována individuální nespokojenost s chuťovou stránkou jídla v jednom dni.

 

V Táboře dne 1.7.2013

 

 

PhDr. Jaroslava Kotalíková v.r.                                ing. Renata Kainráthová

Ředitelka G-centra                                                    vedoucí pečovatelské služby

 

 

Telefonní čísla:

Vývařovna (jídelna)                         381 231 281

Kancelář PS                                     381 232 355, 381 232 063

 

G-centrum Tábor                            381 478 211

English (auto-detected) » Hungarian