Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Různé > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

G-centrum Tábor

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: 

Město Tábor
Žižkovo nám. 2/2
390 01 Tábor 1

Základní účel zřízení - sociální služby
Hlavní činnost - Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Pečovatelská služba, Denní stacionář, Domov pro ženy a matky s dětmi, Odlehčovací služby v Čekanicích

3. Organizační struktura

 Organizační schéma platné od 1.8. 2023

 

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

G-centrum Tábor
kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

G-centrum Tábor
kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor

Úřední hodiny

pondělí - pátek po předchozí telefonické domluvě

Telefonní čísla

pevná linka: +420 381 478 211

Adresa internetové stránky

www.gcentrum.cz

Adresa podatelny

G-centrum Tábor
kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

Elektronická adresa podatelny

info@gcentrum.cz

Datová schránka

8bxkkcj

 

5. Případné platby lze poukázat

1022022918/5500 Raiffeisenbank, a.s. (platby za pobyt v Domově pro seniory, Kpt. Jaroše 2958; platby za odlehčovací služby )

1022022942/5500 Raiffeisenbank, a.s. (platby za úkony pečovatelské služby)

6718939380/5500 Raiffeisenbank, a.s. (platby za pobyt v Domově se zvláštním režimem, Kpt. Jaroše 3107)

6. IČO

67189393

7. DIČ

Organizace není plátcem DPH

8. Dokumenty

Ekonomická oblast

Ochrana osobních údajů

9. Žádosti o informaci

Prostřednictvím elektronické pošty: info@gcentrum.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 8bxkkcj

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: G-centrum Tábor, kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem žádostí o informace, podání stížností a podnětů

Osoba určená k přijímání žádostí o informace a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka organizace, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky. Tazatel obdrží odpověď/vyjádření k žádosti do 30 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění. Na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Vyhláška č. 505/2006 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

12. Úhrady za poskytování informací

Za poskytované informace nejsou stanoveny úhrady.

13. Licenční smlouvy

V současné době G-centrum Tábor neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zprávy

 Výroční zprávy naleznete v záložce různé

Výroční zprávy